bijan

Monday, October 12, 2009

نه شرقی نه غربی دولت سبز ملی


Tuesday, August 04, 2009

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

یار خیابانی من
با من و هم رای منی
در زیر باتوم وشلاق
یاور و همراه منی
گم شده رای من وتو
تو انتخابات سیاه
دشمن خاشاک و خسند
بسیج و ناجا وسپاه
رای من وتو نتونست
زنجیر ها رو پاره کنه
مشت گره کرده ی ما
میهن رو آزاد می کنه

Thursday, July 16, 2009

خون بر گلوله پیروز است
Friday, April 03, 2009

سیزده به در
Sunday, March 15, 2009

نوروز

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
برخیز و به جام باده کن عزم درست
کاین سبزه که امروز تماشا گه توست
فردا همه از خاک تو بر خواهد رست
(خیام)
از سمرقند تا میان رودان
از ایروان تا سیستان
از دریای کاسپین تا خلیج همیشه پارس
فرا رسیدن نوروز در فلات ایران فر خنده باد

Monday, September 29, 2008

the views of iran
Wednesday, September 17, 2008

آیین فره وشی


اگر این آیین فره وشی را فرو هلید

بانگ دریغ در انجام گفتارتان بر خواهد خواست

اما چون این کیش را برافزایید

تا چند که کار و کوششتان در سراست

پیروزمند بر جناح کج اندیشانید