bijan

Sunday, August 20, 2006

شهریور گان

شهریور روز از ماه شهریور چهارمین روز از شهریور ماه باستانی
برابر با روز سی ام امرداد خورشیدی است که برابر با جشن فرخنده ی
شهریورگان می باشد.
واژه ی شهریور در اوستا "خشتره وییره"است که در زبان پهلوی
" خشتور" و در زبان پارسی" شهریور" شده است بخش نخست این
واژه،خشتره به چم توانایی وفرمانروایی کشور است و واژه های شهر
و
شهریار از این واژه گرفته شده است
بخش دوم این واژه به چم آرزو
شده است وبنابراین چم آمیزه ای آن، فرمانروایی و حکومت آرزوشده
و خواسته شده است. شهریور که یکی از امشاسپندان است در جهان
مینوی نماد توانایی و نیرو است ودر جهان خاکی پاسبانی فلزات با اوست
.ایرانیان این جشن را نیز همانند دیگر جشن های ماهانه با جشن وشادمانی
و گرد همایی برگزار میکردند و هم اکنون نیز برگزار می شود.